Algemene voorwaarden

U vindt hier informatie over de algemene voorwaarden van Schaeken & Schnitzler Advocaten

Schaeken & Schnitzler Advocaten is de naam waaronder de advocatenpraktijken van mr. Hans Schaeken (Schaeken Advocatuur KvK 83808205) en mr. Jan Frederik Schnitzler (Schnitzler Advocatuur KvK 83796851) gezamenlijk naar buiten treden. De mrs. Schaeken en Schnitzler werken voor eigen rekening en risico en voeren ieder een zelfstandige praktijk. In deze algemene voorwaarden van Schaeken & Schnitzler Advocaten is de opdrachtnemer de individuele advocaat die werkzaam is onder de naam “Schaeken & Schnitzler Advocaten” en die de opdracht voor eigen rekening en risico aanneemt en uitvoert.

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met ons sluit. Ze zijn ook van toepassing op uw aanvullende opdrachten of uw vervolgopdrachten.
 2. Op deze algemene voorwaarden kunnen niet alleen wijzelf een beroep doen, maar ook de personen die wij betrekken bij de uitvoering van de overeenkomst die u met ons hebt gesloten. Ook vennoten, werknemers en medewerkers die niet meer voor ons werken, en hun erfgenamen, kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen.
 1. Als u met ons een overeenkomst sluit, sluit u deze overeenkomst uitsluitend met mr. Hans Schaeken of mr. Jan Frederik Schnitzler. Uw opdracht wordt geacht uitsluitend door de desbetreffende individuele advocaat te zijn aanvaard. Deze regel geldt ook als het uw uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd door een of meer bepaalde personen die aan ons kantoor zijn verbonden.
 2. Wij sluiten de werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek uit.
 3. Op alle overeenkomsten die u met ons sluit is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter van de Rechtbank Oost-Brabant.
 1. Wij voeren de overeenkomst die wij met u sluiten uitsluitend uit ten behoeve van u. Derden kunnen aan onze werkzaamheden geen rechten ontlenen. U vrijwaart Schaeken & Schnitzler. Advocaten tegen vorderingen van derden die stellen dat zij direct of indirect schade hebben geleden door werkzaamheden die wij ten behoeve van u verrichten of hebben verricht.
 2. Bij de uitvoering van uw opdracht laten wij ons leiden door uw belang. Daarbij nemen wij de geldende regelgeving in acht, waaronder de gedragsregels van advocaten en de Verordening en Richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 3. Bij de uitvoering van uw opdracht handelen wij zoals u van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag verwachten. Wij spannen ons in om het resultaat te bereiken dat u voor ogen staat, maar garanderen niet dat dit resultaat werkelijk wordt bereikt.

Nadat wij onze werkzaamheden voor u hebben beëindigd, sluiten wij het dossier. Als u op dat moment niet iets anders met ons afspreekt en wij ook niet om andere redenen tot iets anders gehouden zijn, archiveren wij de stukken uit het dossier. U kunt deze stukken nog opvragen tot 5 jaar nadat wij onze werkzaamheden voor u hebben beëindigd. Na verloop van deze 5 jaar mogen wij de stukken vernietigen.

 1. Omdat wij werkzaamheden voor u verrichten, hebben wij recht op loon. Dit loon wordt vermeerderd met de zogenaamde verschotten en btw.
 2. Verschotten zijn de te specificeren uitgaven die wij ten behoeve van u doen, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van getuigen en deskundigen en reis- en verblijfkosten.
 3. Tenzij u iets anders met ons hebt afgesproken, berekenen wij ons loon volgens het uurtarief dat wij op onze opdrachtbevestiging vermelden. Wij mogen het uurtarief dat u met ons bent overeengekomen ieder jaar op 1 januari aanpassen.
 4. Wij mogen u ons loon tussentijds in rekening brengen. Ook mogen wij u voorschotten in rekening brengen. Voorschotten verrekenen wij bij tussentijdse declaraties en bij de einddeclaratie.
 1. Tenzij u iets anders met ons hebt afgesproken of wij iets anders op onze factuur aangeven, moet u al onze facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum betalen. U mag niets van het factuurbedrag aftrekken of met het factuurbedrag verrekenen en u mag de betaling ook niet opschorten.
 2. Als u onze factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, bent u van rechtswege in verzuim. U bent dan de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd. Wettelijke rente is de rente van de artikelen 6:119 en 6:119a van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Als u in verzuim bent, komen ook de kosten voor uw rekening die wij in en buiten rechten moeten maken om u tot nakoming van uw verplichtingen te bewegen.
 4. Als u onze factuur niet of niet op tijd betaalt, kunnen wij een incassoprocedure starten voor de burgerlijke rechter.
 1. De aansprakelijkheid voor eventuele beroepsfouten van mr. Hans Schaeken (Schaeken Advocatuur) en mr. Jan Frederik Schnitzler (Schnitzler Advocatuur) en ieders werknemers en medewerkers, is steeds beperkt tot het bedrag dat de door ieder van beiden afzonderlijk gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerderd met het eigen risico dat ieder individueel onder de eigen verzekering draagt. De inhoud en omvang van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voldoen aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Desgewenst ontvangt u van ons een extract van de individuele  beroepsaansprakelijkheidspolis.
 2. Als onze aansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook geen uitkering doet, is onze aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het loon dat wij in de desbetreffende zaak in rekening hebben gebracht in het jaar waarin wij de beroepsfout hebben gemaakt.

Als u een klacht hebt over ons werk of onze declaratie, moet u deze voorleggen aan ons en wel binnen 2 maanden na de dag waarop u kennisnam of redelijkerwijs had kunnen kennisnemen van de reden voor de klacht. Als u tijdig klaagt, zullen wij uw klacht behandelen volgens ons kantoorklachtenreglement, waarvan u op verzoek een exemplaar ontvangt. De kantoorklachtenregeling is eveneens op onze website gepubliceerd. Binnen 4 weken nadat wij uw klacht hebben ontvangen, zullen wij u schriftelijk een oplossing voor het probleem voorleggen.

Heeft u nog vragen?

Mocht er iets onduidelijk zijn, neemt u dan gerust contact met ons op.

Telefoon

0497 515 112

E-mail

info@schaekenschnitzler.nl

Liever rustig doorlezen?