Uw privacy is belangrijk voor ons.

Daarom leest u hier wat wij doen om uw gegevens veilig te houden.

Schaeken & Schnitzler. Advocaten is de naam waaronder de advocatenpraktijken van mr. Hans Schaeken (Schaeken Advocatuur) en mr. Jan Frederik Schnitzler (Schnitzler Advocatuur) gezamenlijk naar buiten treden. De mrs. Schaeken en Schnitzler werken voor eigen rekening en risico en voeren ieder een zelfstandige praktijk. In deze privacyverklaring wordt met Schaeken & Schnitzler. Advocaten bedoeld de individuele advocatenpraktijk van mr. Hans Schaeken en de individuele advocatenpraktijk van mr. Jan Frederik Schnitzler.

Schaeken & Schnitzler. Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon.

Schaeken & Schnitzler. Advocaten verzamelt en verwerkt de benodigde persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, BSN, contactgegevens) uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

  • verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures
  • innen van declaraties
  • advisering, bemiddeling en verwijzing
  • voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen

De verwerking van de persoonsgegevens wordt op rechtmatigheid getoetst. Verkregen gegevens die niet noodzakelijk of relevant zijn, zullen niet worden verwerkt.

Schaeken & Schnitzler. Advocaten verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • wettelijke verplichting
  • uitvoering van de overeenkomst
  • verkregen toestemming van de betrokkene(n)
  • gerechtvaardigd belang

Schaeken & Schnitzler. Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening. Daarnaast kan de advocaat persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met een derde partij die namens en in opdracht van de advocaat uw persoonsgegevens verwerkt, wordt (indien noodzakelijk) een verwerkingsovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door de advocaat ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Schaeken & Schnitzler. Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval de advocaat gebruik maakt van diensten van derde partijen, zal in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkingsovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Schaeken & Schnitzler. Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.
Schaeken & Schnitzler. Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website gepubliceerd.

Heeft u nog vragen?

Mocht er iets onduidelijk zijn, neemt u dan gerust contact met ons op.

Telefoon

0497 515 112

E-mail

info@schaekenschnitzler.nl

Liever rustig doorlezen?